Ładowanie

Dziennikarze – REGULAMIN

Regulamin korzystania z legitymacji prasowej obowiązujący
w iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa

WSTĘP

1. Niniejszy dokument, określany dalej Regulaminem, stanowi zasady korzystania z legitymacji prasowej, określanej dalej Legitymacją, wydawanej przez iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa, na warunkach ustalonych przez iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa, określanej dalej jako iSAP lub Redakcja.
2. Regulamin określa zasady ubiegania się i otrzymania Legitymacji.
3. Regulamin określa warunki korzystania z Legitymacji oraz zasady unieważnienia Legitymacji.
4. Regulamin podlega bezwzględnemu przestrzeganiu.
5. Członkiem Redakcji, dalej Członkiem lub Dziennikarzem, określa się osobę czynnie zaangażowaną w tworzenie i pozyskiwanie materiałów dla iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa, całokształt pracy Redakcji oraz posiadającą Legitymację.
6. O wydaniu Legitymacji decyduje Redaktor naczelny iSAP.
7. Ubieganie się o Legitymacje lub korzystanie z Legitymacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
8. Ubiegając się o wydanie Legitymacji oraz korzystając z Legitymacji wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wydania Legitymacji oraz weryfikowania przynależenia do Redakcji przez iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa, z siedzibą pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 27/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
9. Redaktor Naczelny zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

CZŁONEK REDAKCJI – WARUNKI PRZYZNAWANIA LEGITYMACJI – ZASADY KORZYSTANIA Z LEGITYMACJI – UTRATA LEGITYMACJI

Członek Redakcji

1. Dziennikarzem określa się osobę czynnie zaangażowaną w tworzenie i pozyskiwanie materiałów dla iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa, zaangażowaną w całokształt pracy Redakcji oraz posiadającą Legitymację.
2. Członkiem Redakcji może być każda osoba niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Podpisane zaświadczenie zezwalające osobie niepełnoletniej na przynależenie do Redakcji powinno zostać dostarczone do Redakcji pocztą tradycyjną: ul. Królowej Jadwigi 27/101; 41-300 Dąbrowa Górnicza lub na innych warunkach wskazanych przez Redaktora Naczelnego iSAP [druk upoważnienia do pobrania].
3. Członek redakcji wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku w formie zdjęcia wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem na stronie iSAP znajdującej się pod adresem: www.isap.info.pl w celu weryfikowania przynależenia do Redakcji przez firmy, organizacje, instytucje i osoby prywatne.

Przyznawanie Legitymacji
1. O Legitymację mogą ubiegać się przyjaciele Redakcji czynnie uczestniczący w tworzeniu materiałów i pozyskujący informacje do tych materiałów dla iSAP, którzy wyrazili chęć posiadania Legitymacji.
2. Redaktor Naczelny zastrzega sobie prawo do odmówienia wydania Legitymacji w dowolnej formie bez podania przyczyny.
3. Osoba ubiegająca się o Legitymacje wyraża zgodę na pokrycie kosztów dostarczenia Legitymacji.
4. Aby uzyskać Legitymację należy dostarczyć zdjęcie w wersji elektronicznej, w formacie .png lub .jpg o wymiarach nie mniejszych niż 290 px na 290 px,  które prezentuje twarz możliwą do identyfikacji poprzez e-mail: biuro.isap@gmail.com wraz z niezbędnymi danymi osobowymi wskazanymi przez Redaktora Naczelnego.

Korzystanie z Legitymacji – postanowienia ogólne
1. Osoba korzystająca z Legitymacji ma za zadanie dumnie reprezentować iSAP nie narażając Redakcji na utratę dobrego wizerunku i wiarygodności.
2. Osoba współpracująca z Redakcją  zobowiązana jest do zachowania zgodnego z etyką dziennikarską i zasadami współżycia społecznego oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Prawa prasowego [Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.]
3. Dziennikarz powinien zapoznać się z dokumentami, które umieszczone są w odnośnikach poniżej, a zasady w nich opisane powinien stosować w praktyce. [Kodeks etyki SDP], [Karta etyczna mediów REM], [Zasady etyki dziennikarskiej UNESCO], [Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych], [Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.]
4. Dziennikarz przekazując materiał do Redakcji nie pobiera za niego wynagrodzenia i wyraża zgodę na warunki korzystania z materiału oraz warunki publikacji określone, m.in. pod wskazanym linkiem: https://isap.info.pl/przedruk-artykulow/, chyba że uzgodnienia z Redaktorem Naczelnym stanowią inaczej.
5. Za treści zawarte w materiale odpowiedzialność ponosi Dziennikarz.
6. Dziennikarz przekazując materiał do publikacji oświadcza, że:
      6.1. jest jego właścicielem i materiał stworzył w sposób kreatywny z wykorzystaniem legalnych źródeł, nie naruszając prawa autorskiego,
      6.2. materiał nie zawiera sformułowania zagrażającego dobrom osobistym osób trzecich,
      6.3. nie zawiera niedozwolonych reklam
      6.4. nie zawiera treści obscenicznych, wulgarnych, nieobyczajnych lub w inny sposób godzących w zasady współżycia społecznego,
      6.5.  nie dotyczy przebiegu procesów sądowych, polemik z publicznymi wypowiedziami oraz artykułami prasowymi i orzeczeniami sądowymi, wydanymi w prowadzonych przez sąd postępowaniach,
      6.6.  nie propaguje idei i postaw sprzecznych z obowiązującym prawem

7. O sposobie wykorzystania nadesłanego materiału decyduje Redaktor Naczelny iSAP za zgodą Dziennikarza.
8. Redaktor Naczelny lub osoba przez niego wyznaczona może przeredagować nadesłany materiał w konsultacji  i za zgodą Dziennikarza.
9. Redaktor Naczelny iSAP może uprzywilejować niektórych Dziennikarzy poprzez przyznanie im nagród pieniężnych i rzeczowych.
10. Wszystkie artykuły publikowane są pod imieniem i nazwiskiem autora (może być użyte także zdjęcie). W wyjątkowych sytuacjach Redaktor Naczelny może zgodzić się na publikowanie pod pseudonimem (Nickiem) na indywidualnie określonych warunkach.
11. Dziennikarz  przed wyrażeniem opinii w imieniu Redakcji iSAP musi uzyskać zgodę Redaktora Naczelnego.  Dziennikarz wypowiadając się w kwestiach politycznych, będąc w trakcie pełnienia prac jako iSAP jest zobowiązany zaznaczyć, że poglądy te są tylko i wyłącznie jego poglądami, a iSAP jest czasopismem apolitycznym.
12. iSAP jest czasopismem apolitycznym i wszelkie formy prezentowania przez Dziennikarzy poglądów politycznych należy traktować jako ich osobiste, nie mające wpływu na całokształt prac Redakcji.

Korzystanie z Legitymacji – akredytacje i pozyskiwanie materiałów
1. Dziennikarz za pomocą Legitymacji może ubiegać się o tańszy bilet lub darmowe uczestnictwo w inicjatywach kulturowych w zamian za wykonanie reportażu, artykułu lub galerii zdjęć wraz z krótką notą informacyjną dotyczących wskazanej inicjatywy.
2. Dziennikarz korzystający z Legitymacji na zasadach określonych w powyższym punkcie jest zobowiązany do zebrania materiału (zarówno w formie tekstowej jak i graficznej) i przekazania go Redaktorowi Naczelnemu, Zastępcy Redaktora Naczelnego lub innej do tego celu wyznaczonej osobie w celu dokumentacji i opublikowania materiału, chyba że Redaktor Naczelny zadecyduje inaczej lub umowa pomiędzy Redakcją a organizatorem inicjatywy określa inne warunki współpracy.
3. W wyjątkowej sytuacji Redaktor Naczelny może odmówić opublikowania materiału, co wiąże się ze zwrotem kosztów uczestnictwa przez Dziennikarza  w inicjatywie. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku bardzo złej jakości materiałów, które podlegają subiektywnej ocenie Redaktora Naczelnego.

UTRATA LEGITYMACJI

1.  Nie stosowanie się do Regulaminu jest jednoznaczne z utratą Legitymacji.
2. W wyjątkowych przypadkach Redaktor Naczelny po konsultacji z Redakcją może uchylić odebranie Legitymacji.
3. W wyjątkowych sytuacjach Redaktor Naczelny może odebrać Legitymację bez podania przyczyny i w przypadku sytuacji nie uwzględnionych w Regulaminie.

INNE

Sytuacje, wydarzenia i problemy nie określone w Regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Redaktora Naczelnego.