Słowianie w Andaluzyi; Zdobycze pługa polskiego - ebook, Karol Szajnocha

,Na­próż­no py­ta­li­by­śmy Sło­wian, dzi­siej­szych o pa­mięć przed­chrze­ści­jań­skich sto­sun­ków z An­da­lu­zją. Na­wet wła­ści­we zna­cze­nie na­zwy An­da­lu­zja po­trze­bu­je dziś wy­ja­śnie­nia. Na­zy­wa­ła się tak w wie­kach śred­nich, mia­no­wi­cie w pierw­szej onej po­lo­wie, cała przez Ara­bów opa­no­wa­na Hisz­pan­ja. W tych to cza­sach i sto­sun­ki Sło­wian z z wła­da­ją­cy­mi w An­da­lu­zji Ara­ba­mi do­brze były wia­do­me. Oso­bli­wie z wie­ku X po­zo­sta­ło kil­ka jed­no­gło­śnych a nad­zwy­czaj­nie cie­ka­wych świa­dectw w toj mie­rze.

Opis

,,Na­próż­no py­ta­li­by­śmy Sło­wian, dzi­siej­szych o pa­mięć przed­chrze­ści­jań­skich sto­sun­ków z An­da­lu­zją. Na­wet wła­ści­we zna­cze­nie na­zwy An­da­lu­zja po­trze­bu­je dziś wy­ja­śnie­nia. Na­zy­wa­ła się tak w wie­kach śred­nich, mia­no­wi­cie w pierw­szej onej po­lo­wie, cała przez Ara­bów opa­no­wa­na Hisz­pan­ja. W tych to cza­sach i sto­sun­ki Sło­wian z z wła­da­ją­cy­mi w An­da­lu­zji Ara­ba­mi do­brze były wia­do­me. Oso­bli­wie z wie­ku X po­zo­sta­ło kil­ka jed­no­gło­śnych a nad­zwy­czaj­nie cie­ka­wych świa­dectw w toj mie­rze.” (źródło w przycisku)

POBIERZ KSIĄŻKĘ
Link alternatywny: https://polona.pl/item/slowianie-w-andaluzyi-zdobycze-pluga-polskiego,OTQyNTQzOA/10/#info:metadata

Link nie działa? Wyślij nam informację na redakcja.isap@gmail.com w tytule maila : ,,Biblioteka- link nie działa”, w treści wklej adres url konkretnego linka z naszej strony www.

<< wróć do listy